Egeder
Kurumsal

Mesleki Etik Bildirgesi

Derneğe üye firmaların ve çalışanlarının uyması gerekli etik kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, derneğe üyelikleri halinde bu kurallar kabul edilmiş addedilir.

1- Mesleki ve kurumsal sorumluluk; 

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve mesleğe güveni zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.

2- Dürüstlük anlayışı;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, dernek binasında ve iktisadi işletmesinde çalışanlarına karşı güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak, haklı nedenler olmaksızın çalışanlarının işine son vermemek, çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödemek, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, çalışanlarına ve üyelerine karşı ırk, dini inanış, cinsiyet, siyasi görüş vb. den dolayı ayırım yapmamakla yükümlüdür.

3- Güvenilirlik ve objektiflik;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, tüm ilişkilerinde karşılıklı güven ve iş birliği anlayışı içerisinde ve objektif dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, üyelerinin ürünleri ile ilgili doğru bilgileri vermesini sağlamak, kendi yükümlülüklerini zamanında, yasal ve mesleki standartların gerektirdiği kaliteye uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

4- Yetkinlik;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, mesleğin gerektirdiği yeterli bilgi seviyesine ve yetkinliğe ulaşmak, üyelerinin bu konudaki mesleki sorunlarına cevap verebilmek, ilgili teknik ve yasal gelişmeleri takip etmek ve gereken konularda uzman istihdam etmekle yükümlüdür. 

5- Doğru temsil ve dış görünüm;

Dernek üyelerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlerde ve toplantılarda giyim ve kuşamına özen göstermek, kamusal alanlarda ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve benzerine uymak, üyesi bulunduğu derneği doğru temsil etme bilinci içinde hareket etmek ve toplumun genel kabul görmüş sosyal, kültürel ve ahlaki kurallarına uymakla yükümlüdür.

6- Meslek itibarının korunması;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, her türlü faaliyetlerinde mesleğe güveni temin edecek ve itibarını koruyacak biçimde davranmakla yükümlüdür; üyelerinin de her türlü iş ve faaliyetlerinde bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.

7- Toplum ve hasta güvenliğini düşünmek (Tüketicilere karşı duyarlı olmak);

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları; Türk toplumunun kültürü, tarihi ve sosyal özelliklerini dikkate almak, üyelerinin ürünlerini tüketicilere özenli bir şekilde sunmalarını, yasal mevzuata, tüketici haklarına ve hasta güvenliğine uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler. 

8- Çıkar çatışmalarından kaçınmak;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, hayatın olağan akışına göre meşru kabul edilmeyen yöntemlerle maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyet, çekişme ve çatışmalara taraf olamaz.

9- Yasalara uygun hareket etmek;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, sektörle ilgili yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini bilmeli ve buna uygun hareket etmeli.

10- Haksız rekabetten kaçınma;

Dernek üyesi firma ve çalışanları, haksız rekabetten kaçınmalı, üyelerinin de haksız rekabetten kaçınmasını temin edecek etik kurallar konusunda gerekli düzenlemeleri yapar.

11- Şeffaflık; 

Dernek üyesi firmalar, bilgileri dahilindeki firmaların ve çalışanlarının ticari sırları hariç olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde hukuki, mali ve etik yönlerden şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalıdır. Şeffaflık, organizasyonun her türlü faaliyetinin yasal çerçevede ve tam bir açıklık içinde yürütülmesi, gerektiği durumlarda yetkililere tam ve gerekçeli olarak açıklanabilmesi, topluma karşı daha duyarlı olunması demektir.

12- Etik değerlere uyma yükümlülüğü;

Dernek üyesi firmalar, hak, adalet ve eşitlik ilkelerine uymak, çalışanlarına, üyelerine ve faaliyetlerindeki diğer muhataplarına karşı adil ve hakkaniyetli davranmaya azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bu konuda “Dernek Etik Kuralları“ benimsenmelidir… Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, bu maddede belirtilen mesleki etik kurallara, üyelikleri boyunca uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ