Egeder
Kurumsal

İktisadi İşletme

EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ KURULMASI HAKKINDA YÖNETİM KURULU KARARI

EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği Yönetim Kurulu 30.06.2005 günü Dernek merkezinde toplandı. Dernek Tüzüğü’nün Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri başlığını taşıyan 3. maddesinin 13. Fıkrasında yer alan Üyelerle ilgili sosyal faaliyetleri, meslekle ilgili bilgi ve gelişmeleri duyurmak, gerekli yerlere bu konuda bilgi aktarmak için; ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde mesleki dergi, bülten çıkarmak, web sayfası kurmak. Bu konularla ilgili olmak üzere yasal “İktisadi Teşebbüs“ kurmak. Kurulacak olan “İktisadi Teşebbüs“ ile alakalı olarak her türlü faaliyette bulunmak>hükmü gereğince Derneğe bağlı olarak  “EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ” unvanlı iktisadi işletme kurulmasına, oybirliği ile karar verildi.

EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ STATÜSÜ 

KURULUŞ

İşletmenin ticari unvanı EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ ve TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ’dir.

İŞLETMENİN AMACI

İşletmenin amacı; tedavül ekonomisine katılarak, satış veya ücret karşılığı hizmet vererek EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ ve TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ’nin amacını gerçekleştirebilmesi için gereksindiği geliri sağlamaktır.

İŞLETMENİN KONUSU

  • İşletme derneğin kuruluş amacı doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere kongreler, eğitim seminerleri, paneller, toplantılar, eğitim ve sosyal amaçlı toplantılar, geziler, organizasyonlar düzenlemek.
  • Her türlü tıbbi ve teknik cihaz, araç gereç, hastane malzemeleri alır, satar, pazarlamasını yapar, medikal market kurar, işletir, kiraya verir, kiralar.
  • Konularına giren işleri yapabilmek için yerli veya yabancı sermayelerden yararlanabilir, ortaklıklar kurabilir, ihtira beratı, alamet-i farika, lisans ve imtiyazlar, ruhsatlar, ticaret unvanları, iktisab edebilir, kullanabilir, alır ve satar, kiralayabilir, devredebilir.
  • İşletme amaç ve konusuyla ilgili veya ekonomik kıymet kazandırmak amacıyla menkul mal ve gayrimenkullerin iktisabı üzerine her türlü konut, işyeri benzeri tesisler kurulması üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, gerekli menkulleri iktisab etmek, rehin almak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, satmak, almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhid ve parselasyonla ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, ipotek karşılığı veya teminatsız olarak resmi para ve kredi müesseseleri ile ticari bankalardan kredi ve ödünç alınabilmesi.

İŞLETMENİN MERKEZİ

İşletmenin merkezi Derneğin yönetim yeri olup “Mansuroğlu Mahallesi 295/2 Sokak No:1/1 Ege Sun Plaza A Blok Kat:7 Daire:64 Bayraklı İZMİR” adresidir.

İŞLETMENİN İDARESİ VE TEMSİLİ

İşletmeyi gerek idari gerek hukuki alanda resmi makamlarda ve üçüncü şahıslar karşı Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve kanuni vekil temsil eder.

Derneğe bağlı protokol kapsamında bulunan işletmenin işletilmesi, denetlenmesi, mali sorumluluklarının yerine getirilmesi, personel temin ve her türlü atamalar, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve atadığı kişi ve kişiler tarafından yürütülür.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ’nden de ayrılmak zorundadır. Derneğe seçilecek olan yeni başkan aynı zamanda İktisadi İşletmenin de başkanı olup, yetki ve sorumlulukları aynen devam eder.

İŞLETMENİN HESAP DÖNEMİ

İşletmenin hesap dönemi Ocak aynın birinci günü başlar. Aralık ayının son günü sona erer.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ