Egeder
Kurumsal

Dernek Tüzüğü

EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Derneğin Adı, "EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ"dir. Derneğin kısa adı; "EGEDDER"dir. "Merkezi İZMİR"dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Logosu ; Aşağıda belirtildiği şekildedir:

MADDE 2 : DERNEĞİN AMACI VE İLKESİ

Derneğin amacı ; Ege Bölgesindeki mevcut “ Tıbbi Cihaz Üretici,İthalatçı ve Tedarikçi Firmaları ve bu firmalardaki çalışanları arasında mesleki birlik,yardım,sosyal dayanışmayı sağlamaktır. Dernek, kanunların öngördüğü çerçevede,insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçüleri göz önünde bulundurarak üye firmaların ve çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışır.

Derneğin Temel İlkesi ; Üye firmaların ve çalışanlarının arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Firmalar ve çalışanlarının görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve kişisel çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3 : AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Dernek üyeleri arasında, mesleki birlik, yardım ve sosyal dayanışmayı  gerçekleştirebilmek için mesleki alanda yapacağı faaliyetler;

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri;

3.1- T.C. Anayasası hükümleri çerçevesinde mesleğin gerekli itibarı ve değeri için çalışmak.

3.2- Derneğe üye Firma ve çalışanlarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

3.3- Yönetim Kurulu; Dernek Üyeleri ile Resmi Kurumlar arasında bağ oluşturarak mevcut ve olası sorunların çözümünde tamamen tarafsız olarak hareket ederek çözüme katkıda bulunur. Gerektiğinde bu kurumlar arasında görevlendireceği bilirkişiler yardımıyla hakemlik görevi üstlenir. 

3.4- Derneğe bağlı Firmalarının ve çalışanlarının sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini ve meslekle ilgili diğer bilgi ve gelişmeleri takip etmek; söz konusu sektörel bilgi ve gelişmeleri web sayfası, dergi v.b iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle sağlıklı bir biçimde kamuoyu ve üyelerimizle ile paylaşmak.

3.5- Genel Kurul’da verilecek karar doğrultusunda Federasyon çalışmaları ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.Sağlık sektörü ile ilgili oluşabilecek Federasyonlara  üye olmak, benzer kuruluşlarda oluşturulacak kurullara temsilci göndermek ve sektörümüzü ilgilendiren kurulların oluşturulmasına öncülük etmek.

3.6- Dernek  Üyesi Firmalar ve/veya bu Firmalarda çalışan elemanlarının üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; üye derneklere veya sektörel menfaat ve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak.

3.7- Mesleki konularla ilgili kurslar, seminer ve toplantılar tertiplemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.

3.8- Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ; mesleğimizle ilgili çalışmaları  gerçekleştirmek üzere yurtiçi ve yurt dışında faaliyette bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açmak, kurulmuş ve kurulacak olan birlik, konfederasyon ve diğer ilgili üst kuruluşlara başvurmak, üye olmak, temsilci göndermek ve yukarıda belirtilen kuruluşlarla birlikte ortak proje faaliyetlerinde bulunmak. 

3.9- Ayrıca mesleğimiz ile ilgili Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ; Kalkınma Ajansları,Ticaret Odaları,Sanayi Odaları,Üniversiteler,Araştırma Kurumları ve benzeri Devlet ve Özel Sektör Kuruluşları ile birlikte ; yeni dernekler,federasyonlar,ortaklıklar  ve araştırma kurumları kurmak, akradite labaratuvarları ve eğitim merkezleri kurmak,araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve bunları ortaklaşa yürütmek,üyelerimizin menfaatine uygun her türlü çalışmalara aktif olarak katılmak ve bunlara destek vermek ,Bu madde : Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayıyla uygulanır.

3.10- Mesleğin, özel amaçlara ve özel çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak. Derneğimiz şahsiyetini, mesleğimizin haysiyetini korumak için dernek üyelerine gerektiğinde ikaz ve uyarılarda bulunmak.

3.11- Meslekle ilgili Ulusal ve Uluslararası Fuar ve Organizasyonları takip ederek Üye Firma  ve çalışanlarının katılmalarını temin etmek. 

3.12- Dernek bütçesine katkı sağlamak amacıyla Sportif müsabakalar, konserler, yemekli geceler, balolar vb faaliyetler düzenlemek, Dernek üyelerinin sosyal etkinliklerine ve benzeri törenlerine çiçek vb. hediyeler göndermek, üyeleri adına gerekli yerlere gerekli zamanlarda  çiçek göndermek..

3.13- Üyelerle ilgili sosyal faaliyetleri, meslekle ilgili bilgi ve gelişmeleri üyelerine duyurmak, gerekli yerlere bu konuda bilgi aktarmak için ; ulusal ve uluslar arası kongreler düzenlemek , gerektiğinde mesleki dergi, bülten çıkarmak,web sayfası kurmak.Bu konularla ilgili olmak üzere yasal “ İktisadi Teşebbüs “ kurmak.Kurulacak olan “ İktisadi Teşebbüs “ ile ilgili olarak her türlü faaliyette bulunmak.

3.14- Çalışma konularında bizzat faaliyet gösterebileceği gibi gerektiğinde üye Firma ve çalışanlarını da  bu konularda görevlendirebilir. 

3.15- Derneğe üye Firmaların ve çalışanlarının doğal afetler sırasında veya yardıma ihtiyaç duyulan hallerde yardım etmek. Çalışamıyacak durumda olan ve ölüm-hastalık gibi durumlarda dernek üyelerine,eşlerine ve çocuklarına  Yönetim Kurulunun uygun göreceği miktarda yardımda bulunmak

3.16- Amaçları doğrultusunda ve çalışma konuları için gerekli olan her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak. Gerek kendi ve gerekse başkalarının üzerinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakkı tesis etmek ve her türlü inşaatı yapmak veya yaptırmak. 

3.17- Yürülükteki mevzuatlara uygun olarak ;Meslek içi eğitim kursları düzenlemek, mesleki okullar açmak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, Bu madde Yönetim Kurulunun teklifi Genel Kurulun onayı ile uygulanır.

3.18- Kongre, Seminer, sempozyumlar düzenlemek ve bu organizasyonları yapan kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışmak

3.19- Yürülükteki mevzuatlara uygun olarak ; Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet ve Özel Üniversiteler,Ticaret ve Sanayi Odası gibi mesleğimiz ile ilgili faaliyet gösteren kurumlar  ile işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortak projelere iştirak etmek.

3.20- Yürülükteki mevzuatlara uygun olarak ; Dernek, amaç, hizmet ve çalışma konularının devamlılığı için gerektiğinde gelir arttırıcı projeler uygular, iktisadi ve ticari işletmeler kurabilir ve kurulmuşlara ortak olabilir. Bu madde Yönetim Kurulunun teklifi Genel Kurulun onayı ile uygulanır.

3.20- Derneğimiz; Genel Kurul Kararı ile kurulacak yardım sandığıyla ; sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve  hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandığın kuruluş ve çalışma esasları ; 5253 Sayılı Dernekler Yasasının ilgili maddelerine  ve  İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak mevzuat ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.

3.21- Derneğimize ve üyelerimize karşı, Denek üyesi dışından gelecek Dernek üyelerine zarar verecek  maddi  ve manevi faaliyetler için gerekli hukuki ve yasal girişimlerde bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı:

3.22- Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve dışında faaliyet gösterir.

MADDE 4: ETİK KURALLAR

Derneğimize üye firmaların ve çalışanlarının  uyması gerekli etik kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, derneğimize üyelik halinde bu kurallar kabul edilmiş addedilir.

4.1- Mesleki ve kurumsal sorumluluk;

Dernek üyesi  firmalar ve çalışanları, faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve mesleğe güveni zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.

4.2- Dürüstlük anlayışı;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, dernek binasında ve iktisadi işletmesinde çalışanlarına karşı güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak, haklı nedenler olmaksızın çalışanlarının işine son vermemek, çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödemek, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, çalışanlarına ve üyelerine karşı ırk, dini inanış, cinsiyet, siyasi görüş vb. den dolayı ayırım yapmamakla yükümlüdür.

4.3- Güvenilirlik ve objektiflik;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, tüm ilişkilerinde karşılıklı güven ve işbirliği anlayışı içerisinde ve objektif dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, üyelerinin ürünleri ile ilgili doğru bilgileri vermesini sağlamak, kendi yükümlülüklerini zamanında, yasal ve mesleki standartların gerektirdiği kaliteye uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

4.4- Yetkinlik;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, mesleğin gerektirdiği yeterli bilgi seviyesine ve yetkinliğe ulaşmak, üyelerinin bu konudaki mesleki sorunlarına cevap verebilmek, ilgili teknik ve yasal gelişmeleri takip etmek ve gereken konularda uzman istihdam etmekle yükümlüdür. 

4.5- Doğru temsil ve dış görünüm;

Dernek üyelerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlerde ve toplantılarda giyim ve kuşamına özen göstermek, kamusal alanlarda ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. ne uymak, üyesi bulunduğu derneği ve derneğimizi doğru temsil etme bilinci içinde hareket etmek ve toplumun genel kabul görmüş sosyal, kültürel ve ahlaki kurallarına uymakla yükümlüdür.

4.6- Meslek itibarının korunması;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, her türlü faaliyetlerinde mesleğe güveni temin edecek ve itibarını koruyacak biçimde davranmakla yükümlüdür; üyelerinin de her türlü iş ve faaliyetlerinde bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.

4.7- Toplum ve hasta güvenliğini düşünmek (Tüketicilere karşı duyarlı olmak);

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları; Türk toplumunun kültürü, tarihi ve sosyal özelliklerini dikkate almak, üyelerinin ürünlerini tüketicilere özenli bir şekilde sunmalarını,  yasal mevzuata, tüketici haklarına ve hasta güvenliğine uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler. 

4.8- Çıkar çatışmalarından kaçınmak;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, hayatın olağan akışına göre meşru kabul edilmeyen yöntemlerle maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyet, çekişme ve çatışmalara taraf olamaz.

4.9- Yasalara uygun hareket etmek;

Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, sektörle ilgili yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini bilir ve buna uygun hareket eder. 

4.10- Haksız rekabetten kaçınma;

Dernek üyesi firma ve çalışanları, haksız rekabetten kaçınır, üyelerinin de haksız rekabetten kaçınmasını temin edecek etik kurallar konusunda gerekli düzenlemeleri yapar.

4.11- Şeffaflık; 

Dernek üyesi firmalar , bilgileri dahilindeki firmaların ve çalışanlarının ticari sırları hariç olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde hukuki, mali ve etik yönlerden şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalıdır. Şeffaflık, organizasyonun her türlü faaliyetinin yasal çerçevede ve tam bir açıklık içinde yürütülmesi, gerektiği durumlarda yetkililere tam ve gerekçeli olarak açıklanabilmesi, topluma karşı daha duyarlı olunması demektir.

4.12- Etik değerlere uyma yükümlülüğü;

Dernek üyesi firmalar , hak, adalet ve eşitlik ilkelerine uymak, çalışanlarına, üyelerine ve faaliyetlerindeki diğer muhataplarına karşı adil ve hakkaniyetli davranmaya azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bu konuda “ Dernek  Etik Kuralları “ benimsenmelidir…Dernek üyesi firmalar ve çalışanları, bu maddede belirtilen mesleki etik kurallara, üyelikleri boyunca uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 5: ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe Tüzel Kişilerin üye olması halinde,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde , tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç  otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal Üye  olarak kabul edilir.Onursal üyelerin genel kurulda oy kullanma hakkı olmayıp,üyelik aidatı da ödemezler.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.
Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

MADDE 6: ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1- Üye Firmaların Hakları:

- Üye Firmalar eşit haklara sahiptir. Üye Firmalar arasında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez. Her Üye Firmanın Dernek Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır ve bu hak firma yetkilisi tarafından bizzat kullanılanılır…

- Üye Firmalar temsilcileri aracılığıyla Genel Yönetim organlarına katılabilirler.

- Dernek tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar, görüş ve eleştirilerini Derneğin ilgili kurullarına iletebilirler. 

6.2- Üye Firmaların Yükümlülükleri 

- Üye Firmalar , üyeliklerinin kabulü ile Derneğin Tüzüğüne ve Federasyon yetkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler..

- Üye Firmalar , mesleki saygınlığın korunması için Derneğin etik kurallarına uymayı ve kendi çalışanlarının da bu etik kurallar ile ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar. 

- Üye Firmalar Derneğin Tüzüğünde belirlenen giriş ödeneği ve aylık aidatlarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler. 

7.2- Üyelikten Çıkarılma ve Cezai Gerektiren Eylemler

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5- Tüzüğün 16/1. maddesinde yazılı aylık üye aidatlarını üst üste üç ay ödememek veya aralıklarla toplamda 6 ay ve üstü aylık üye aidatını ödememek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeler aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda Yönetim Kurulunun Kararı ile cezalandırılırlar.

1) Dernek lokal, eğitim merkezleri ve tesisleri ile araçlarında bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak söz ve eylemlerde bulunmak,
2) Dernekte üyelik sıfatına bakılmaksızın herhangi bir kişiye ya da Yönetim, Denetleme ve Meslek İhtisas Komiteleri üyeleri ile yürütme birimi görevlilerine, personel ve işçilerine küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,
3) Derneğin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak, Derneğe üye olmasına olanak tanıyan meslek onuruna aykırı ticari ve kişisel davranışlarda bulunmak,
4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz ve malzemelerine zarar vermek,
5) Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak, uymamak,
6) Dernek toplantı ve çalışmalarında yalan ya da yanıltıcı ya da ahlaka aykırı sözlü ya da yazılı olarak beyanda bulunmak,
7) Dernek içinde ya da dışında özel ya da iş yaşantısındaki tutum ve davranışları ile kişiliğini ya da Derneğin onurunu zedeleyici kaygısını ve sonucunu doğurmak, onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek ya da bu nitelikte bir suç nedeni ile hüküm giymek,
8) Yönetim Kurulunca düzenlenen yönetmeliklere aykırı davranmak.
9) Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu, hakkında Disiplin Kurulunca kovuşturma yapılan üyenin savunmasını da aldıktan sonra aşağıda gösterilen cezalardan birini takdiren verir;

17-1) Uyarı: En az ceza olup, üyenin o söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez,

17-2) Kınama: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası; Siciline işlenmez.

17-3) Üyelikten Çıkarılma: Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda Dernekteki üyelik kaydının silinmesidir.

MADDE 8: ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

8.1- Üye Firma kendini kapatırsa, 

8.2- Üye Firma yasal nedenlerden dolayı mahkeme kararı ile kapatılırsa, mahkeme kararı kesinleştiği zaman üyeliği kendiliğinden düşer. Dernek  Yönetim Kurulu dernek üyeliğinin kendiliğinden düşmesini bir karar alarak belirler. 

8.3- Dernekten üyeliği düşen firmalar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 9: DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul, 
2- Yönetim kurulu,
3- Denetim kurulu
4- Disiplin  kurulu, 

Dernek organları ;seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmak zorundadırlar. Durum bir tutanakla saptanarak her Kurulun Karar defterine geçirilir.

Gerekli hallerde ,Yönetim Kurulu kararı ile ; teknik danışma,mesleki fiyat belirleme,hukuki sorunlar ve benzeri konularda komiteler kurabilirler.Ancak kurulacak olan bu organlara ; Genel Kurul,Yönetim Kurulu ve Denetleme kurullarının görevleri devredilemez.Yönetim Kurulu,ihtisas Komitelerini derneğe üye meslektaşlar arasından veya konu hakkındaki  uzman kişilerle hariçten kurabilir.

MADDE 10 : DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. 

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda; her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Genel Kurula katılacak üyelerin, üyelik aidatlarının Genel Kurula kadar ödenmesi gerekmektedir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 11: GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağırısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 12: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

12.1- Dernek organlarının seçilmesi,

12.2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

12.3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

12.4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

12.5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

12.6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

12.7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.8- Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

12.9- Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

12.10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

12.11- Derneğin benzer konularda faaliyet gösteren diğer dernekler ile mevzuata uygun olarak birleşmesi ve  ayrılmasının kararlaştırılması,

12.12- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.13- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

12.14- Derneğin vakıf kurması,

12.15- Derneğin fesih edilmesi,

12.16- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

12.17- Derneğimizle aynı amaca yönelik çalışma yapan; "TÜMDEF-Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu"nda derneği temsil edecek asıl ve yedek delegeleri seçmek, diğer dernek, vakıf, sendika, vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için oluşturulan platformlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek ortak projelerde derneği temsil edecek kişi veya kişileri seçmek. Seçilen delege veya temsilcilerin görev süresi bir olağan Genel Kurul faaliyet süresi kadar olup 3 yıldır.

12.18- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

12.19- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 13: YÖNETİM KURULUNU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

Yönetim kurulu 9 ( Dokuz) asıl ve 9 ( Dokuz) yedek üye olarak Genel Kurulca 3 ( Üç ) yıl için seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev dağılımı yaparak Başkan, Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve diğer üyelerin görevlerini belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

13.1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

13.2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

13.3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

13.4- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

13.5- Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

13.6- Derneğin Şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

13.7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

13.8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

13.9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

13.10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

13.11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13.12- Genel kurul tarafından seçilmemiş olması halinde  Üye olunan;“TÜMDEF-Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu “ nda derneği temsil edecek asıl ve yedek delegeleri seçmek, diğer dernek, vakıf, sendika, vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için oluşturulan platformlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek ortak projelerde derneği temsil edecek kişi veya kişileri seçmek. Yönetim Kurulu tarafından seçilen delege ve temsilcilerin yine Yönetim Kurulu kararıyla delege veya temsilcilikten alınabilirler.   

13.13- Derneğin amacını gerçekleştirmek amacıyla mevzuatlara uygun olarak yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13.14- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 14: DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu, 3 ( üç ) asil ve 3 ( üç )  yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; Genel Kurul tarafından 3 ( üç ) yıl için seçilen  üç asil, ve üç  yedek üyeden  teşekkül  eder.Denetim Kurulu, seçime müteakip iki gün içinde toplanarak Başkanını seçer ve sonucu Yönetim kuruluna bildirir.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 15: DİSİPLİN  KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ

DİSİPLİN  KURULU ; Derneğimizin  çalışmalarında aktif olarak bulunmuş ve bu tür konularda tecrübeli üyelerimiz arasından Genel Kurul tarafından 3 ( üç ) yıl için seçilen 3 (Üç)  asil, ve 3 (üç) yedek üyeden  teşekkül  eder.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Dernek tüzüğüne, Meslek Etiğine, mesleğin gerektirdiği birlik ve beraberliğine, meslek onuruna yakışmayan hareketlerde bulunan üyelerin durumlarını görüşmek ve gerektiğinde tüzüğün 7.2 maddesi gereğince aşağıdaki şekilde cezalandırılmaları için tavsiyede bulunmaktır. Disiplin Kurulunun görüş ve tavsiyeleri dernek Karar Defterine işlenir.

a)    Cezayı gerektiren bir durum olmadığına karar vermek.
b)    Yazılı uyarıda bulunma.
c)    Yazılı kınamada bulunmak.
d)    Üyelikten çıkarılması için Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak.
e)    Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.  

MADDE 16: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

16.1- Üye giriş aidatı ve aylık aidat bedeli Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.  Üye giriş aidatı ve aylık aidatı  artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. 

16.2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

16.3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

16.4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

16.5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

16.6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

16.7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

16.8- Mevzuata uygun diğer gelirler.        

MADDE 17: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilançosu Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 18: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

MADDE 19: BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

MADDE 20: BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 21: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 22: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

MADDE 23: DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 24: ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 25: ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

MADDE 26: ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu,3 yılda bir, Eylül ayı içersinde,şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 27: TEMSİLCİLİK AÇMA 

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 28: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

MADDE 29: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "TASFİYE HALİNDE EGE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 30: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 31: ZORUNLU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE YÖNETİM KURULU YETKİSİ

Dernekler Kanununa göre düzeltilen iş bu bu tüzüğün tasdiki için mülkü makamlarca görülen lüzumlu görülen değişiklikleri yapmaya "Dernek Yönetim Kurulu" yetkilidir.

MADDE 32: YÜRÜRLÜK 

32 (otuz iki) ana maddeden ibaret iş bu tüzük; 02.04.2021 tarihinde "Dernek Genel Kurulu" tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ